Weekly News

Foto: Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

Pe raza Municipiului Craiova se derulează, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, “Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”.

În vederea repartizării locuințelor ce vor fi finalizate în cursul anului 2024, analizarea cererilor şi stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea acestora se va face până la sfârşitul lunii aprilie 2024, luându-se în considerare cererile nou depuse sau actualizate până la sfârşitul lunii martie 2024.  Pentru înscrierea în lista de priorităţi, solicitanţii de locuinţe ANL trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  a) titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste;

  b) titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în Municipiul Craiova;

c) titularul cererii de locuinţă să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Craiova.

Solicitanţii care îndeplinesc criteriile de acces pot depune cereri de repartizare /actualizare a dosarelor în vederea repartizării unei locuințe ANL, însoţite de acte justificative, la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, după verificarea prealabilă la sediul Serviciului Administrare Locuinţe și Fond Locativ din Str. Târgului nr. 26, zilnic, de luni până joi, între orele 09:00-16:00 și vineri, între orele 09:00-14:00.

Acte necesare actualizării dosarului în vederea solicitării de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii:

 1. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat în ultima lună și mențiunea că salariatul își desfășoară activitatea în municipiul Craiova, însoțită de copie după contractul de muncă – pentru titularul cererii de locuinţă; în situația în care titularul se află în concediu pentru îngrijirea copilului, adeverința va avea menţiunea referitoare la punctul de lucru și durata suspendării contractului de muncă şi va fi insoţită de adeverinţă indemnizaţie creştere copil;

 2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultima lună de ceilalţi membri ai familiei (soţie/soţ, copii majori – după caz); în situaţia în care nu se realizează venituri, se va prezenta declarație pe propria răspundere;

 3. Declaraţie notarială pentru titularul cererii de locuinţă, şi, după caz, de soţie/soţ, copii majori, cu următorul text: ”Nu deţin, nu am deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova.

 Totodată declar că locuiesc în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), imobil ce are o suprafaţă locuibilă de ... mp (se menţionează numai suprafaţa camerei de zi şi dormitoarelor ce compun imobilul respectiv, exclus dependinţe: bucătărie, baie, debara, cămară, culoar, hol, balcon)”.

Declarația referitoare la suprafața locuibilă se dă numai în cazul în care aceasta nu este menționată în actele privind locuința de reședință, nu există cadastru/schiță;

 4. Certificat fiscal eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de care aparține domiciliul solicitantului - pentru titular și membrii familiei care au domiciliul în altă localitate decât Municipiul Craiova;

5. Orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei solicitante (locative, de stare civilă, formare profesională a titularului, sănătate etc.) survenite până la data actualizării efective a dosarului.


Anca Ochianu

Articole similare